Kalendarium

Ważne wydarzenia z historii Grochowiec:

1323 r. – powstała wieś w biskupstwie przemyskim o nazwie Grochowce.

1407 r. – wieś należy do biskupstwa przemyskiego greko-katolickiego – Według dokumentu z Sandomierza króla Władysława Jagiełły.

1418 r. – kasztelan szreński i starosta ruski Iwan z Obuchowa przeprowadzają rozgraniczenie i Grochowce mają swoją odrębność.

1447 r. – wieś stanowi własność dziedziców Grochowskich.

1656 r. – Stefan Czarniecki (na ryc. obok, źródło: wikipedia.pl) w Grochowcach ogłosił uniwersał wzywający chłopów do walki przeciwko Szwedom.

1867 r. – ksiądz Józef Ziemiański przy wsparciu hrabiny Weisenwolffowej ze Stadnickich wybudował drewniany kościół.

1880 r. – właścicielką wsi była Albina Bołoż-Antonowicz.

1881 r. – powstał fort artyleryjski twierdzy Przemyśl.

1887 r. – ks. Józef Ziemiański zafundował ziemię pod ochronkę dla dzieci. Przy wsparciu zamożnych dobrodziejów zbudowano ochronkę i przeznaczono we władanie Siostrom Służebniczkom, które przybyły ze Starej Wsi.

1904 r. – powstaje Ochotnicza Straż Ogniowa.

1910 r. – na prośbę ks. Sarmy została utworzona polska szkoła w Grochowcach.

1912 r. – utworzona została ekspozytura rzymsko – katolicka (księża odprawiali w cerkwi dla Polaków)

1914 r. – wybudowano drewniany kościółek i murowaną plebanie na placu plebańskim z fundacji hrabianki Anny Konarskiej i baronów Anny i Aleksandra De Lago.

1914 r. – wybuchła wojna i ze wsi wszystkie budynki zostały zniszczone przez Austriaków, również kościół i plebania. Mieszkańcy uciekli.

1917 r. – powracają mieszkańcy; żyją w lepiankach i barakach; pracują przy odbudowie wsi.

ok. 1918 r. – powstaje Kółko Rolnicze; Kasa Stefczyka i Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.

1920 r. – wybudowano drewniany dom wiejski pod nazwą „Dom Polski”.

1928 r. – powstaje Komitet Budowy Kościoła – na czele baronowa Anna De Lago i kierowniczka szkoły siostra Klara Kisiorówna.

1932 r. – na prośbę baronów De lago biskup przemyski ks. Anatol Nowak utworzył w Grochowcach parafię rzymsko – katolicką z proboszczem ks. Janem Karnasiewiczem.

1935 r. – w surowym stanie wybudowano kościół murowany i odbyła się pierwsza pasterka.

1937 r. – zmiana proboszcza; przychodzi ks. Michał Kędra.

1939 r. – wybucha wojna; baronowie De Lago uciekają z folwarku.

1942 r. – baronowie De Lago wracają i pomagają Polakom.

1946 r. – aresztowano ks. Michała Kędrę na pół roku.

1958 r. – elektryfikacja wsi.

1973 r. – powstaje Spółdzielnia Rolnicza – prezes Marian Cyrnek.

1982-1986 r. – budowa szkoły.

1988 r. – nadanie szkole imienia posła na sejm Stanisława Łańcuckiego, który pochodził z Grochowiec.

1993 r. – siostry zakonne przeniosły się do nowej plebanii, a ich dom i gospodarstwo zostało sprzedane.

1994 r. – wieś została zgazyfikowana.

1994 r. – w kościele zrobiono dzwony elektryczne.

1997/98 r. – budowa wieży na kościele.

1997 r. – powódź w Grochowcach; woda zalała domy.

1997 r. – OSP otrzymała samochód strażacki.

1998 r. – zmarł inż. Jan Siwy – pochówek cywilny prowadzi sołtys M. Jakubowska i radny B. Tomaka.

1999 r. – telefonizacja wsi.

2001/02 r. – przebudowa mostu na drodze powiatowej.

2006 r. – budowa „grzybka” na boisku sportowym.

2006 r. – założenie internetu – „Media-Con”.

2007 r. – wichura rozwaliła starą, drewnianą dzwonnicę.

Zebrane przez Marię Jakubowską